Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

MGraphic.Photoshop History

Hide minor edits - Show changes to output

September 10, 2005, at 01:55 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 1-3 from:
''Photoshop l một chương trình cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.''

to:
''Photoshop là một chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.''

September 10, 2005, at 01:54 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:
!!! Tài liệu lý thuyết [=Adobe PhotoShop=]
to:
!!! Tài liệu lý thuyết
September 10, 2005, at 01:54 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:
!!! Tài liệu tự học [=PhotoShop CS=]
to:
!!! Tài liệu lý thuyết [=Adobe PhotoShop=]
September 10, 2005, at 01:53 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 7-8 from:
to:
*[[Attach:TailieuPS.pdf | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy]]
September 10, 2005, at 01:48 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 9-11 from:
!!! Phần hướng dẫn thực hành
to:
!!! Phần hướng dẫn thực hành

*[[Attach:Baitap.pdf | Tài liệu hướng dẫn thực hành]]
September 10, 2005, at 01:41 AM by 220.231.126.190 -
Changed line 4 from:
!!! Tài liệu tự học PhotoShop CS
to:
!!! Tài liệu tự học [=PhotoShop CS=]
Changed lines 6-9 from:
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=29 | Tô màu cho hình hoạt họa]]
to:
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=29 | Tô màu cho hình hoạt họa]]

----
!!! Phần hướng dẫn thực hành
September 10, 2005, at 01:39 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 5-6 from:
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=49 | Tài liệu tự học PhotoShop CS]]
to:
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=49 | Tài liệu tự học PhotoShop CS]]
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=29 | Tô màu cho hình hoạt họa]]
September 10, 2005, at 01:38 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 5-26 from:

*[[MGraphic/photoshop_00 | Lời nói đầu]]
*[[MGraphic/photoshop_01 | Môi trường làm việc]]
*[[MGraphic/photoshop_02 | Sử dụng File Browser]]
*[[MGraphic/photoshop_03 | Chỉnh sửa ảnh căn bản]]
*[[MGraphic/photoshop_04 | Thao tác vùng chọn]]
*[[MGraphic/photoshop_05 | Cơ bản về layer]]
*[[MGraphic/photoshop_06 | Mặt nạ và kênh]]
*[[MGraphic/photoshop_07 | Chấm sửa ảnh]]
*[[MGraphic/photoshop_08 | Painting và Editing]]
*[[MGraphic/photoshop_09 | Công cụ Pen]]
*[[MGraphic/photoshop_10 | Vector masks, paths and shapes]]
*[[MGraphic/photoshop_11 | Những kỹ thuật layer tiên tiến]]
*[[MGraphic/photoshop_12 | Hiệu ứng đặc biệt]]
*[[MGraphic/photoshop_13 | Ảnh hai màu sắc]]
*[[MGraphic/photoshop_14 | Sắp xếp layer trong ImageReady]]
*[[MGraphic/photoshop_15 | Liên kết trong một tấm hình]]
*[[MGraphic/photoshop_16 | Tối ưu hoá hình ảnh web]]
*[[MGraphic/photoshop_17 | Hiệu ứng Rollover trên web]]
*[[MGraphic/photoshop_18 | Ảnh động trên web]]
*[[MGraphic/photoshop_19 | Thông số quản lý màu sắc]]
*[[MGraphic/photoshop_20 | Vai trò của màu sắc]]
to:
*[[http://www.vietphotoshop.com/index.php?categoryid=49 | Tài liệu tự học PhotoShop CS]]
September 10, 2005, at 01:28 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 4-5 from:
(:treemenu:)
to:
!!! Tài liệu tự học PhotoShop CS
Deleted line 26:
(:treemenuend:)
September 10, 2005, at 01:27 AM by 220.231.126.190 -
Added lines 1-3:
''Photoshop l một chương trình cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuẩn công nghiệp giúp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo được các hình ảnh phức tạp ứng dụng cho Web và in ấn.''

September 10, 2005, at 01:23 AM by 220.231.126.190 -
Changed lines 2-19 from:
*[[OOPC1 | Giới thiệu lập trình hướng đối tượng]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C10 | Lập trình hướng đối tượng là gì]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C100 | Lập trình tuyến tính]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C101 | Lập trình cấu trúc]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C102 | Sự trừu tượng hóa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C103 | Lập trình hướng đối]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C11 | Các khái niệm]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C110 | Sự đóng gói]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C111 | Tính kế thừa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C112 | Tính đa hình]]
*[[OOPC2 | Các mở rộng của C++]]
*[[OOPC3 | Lớp và Đối tượng]]
*[[OOPC4 | Đa năng hóa toán tử]]
*[[OOPC5 | Tính kế thừa]]
*[[OOPC6 | Tính đa hình]]
*[[OOPC7 | Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng]]
*[[OOPC8 | Các dạng Nhập / Xuất]]
*[[OOPC9 | Template và Exception]]
to:
*[[MGraphic/photoshop_00 | Lời nói đầu]]
*[[MGraphic/photoshop_01 | Môi trường làm việc]]
*[[MGraphic/photoshop_02 | Sử dụng File Browser]]
*[[MGraphic/photoshop_03 | Chỉnh sửa ảnh căn bản]]
*[[MGraphic/photoshop_04 | Thao tác vùng chọn]]
*[[MGraphic/photoshop_05 | Cơ bản về layer]]
*[[MGraphic/photoshop_06 | Mặt nạ và kênh]]
*[[MGraphic/photoshop_07 | Chấm sửa ảnh]]
*[[MGraphic/photoshop_08 | Painting và Editing]]
*[[MGraphic/photoshop_09 | Công cụ Pen]]
*[[MGraphic/photoshop_10 | Vector masks, paths and shapes]]
*[[MGraphic/photoshop_11 | Những kỹ thuật layer tiên tiến]]
*[[MGraphic/photoshop_12 | Hiệu ứng đặc biệt]]
*[[MGraphic/photoshop_13 | Ảnh hai màu sắc]]
*[[MGraphic/photoshop_14 | Sắp xếp layer trong ImageReady]]
*[[MGraphic/photoshop_15 | Liên kết trong một tấm hình]]
*[[MGraphic/photoshop_16 | Tối ưu hoá hình ảnh web]]
*[[MGraphic/photoshop_17 | Hiệu ứng Rollover trên web]]
*[[MGraphic/photoshop_18 | Ảnh động trên web]]
*[[MGraphic/photoshop_19 | Thông số quản lý màu sắc]]
*[[MGraphic/photoshop_20 | Vai trò của màu sắc]]
September 10, 2005, at 01:06 AM by 220.231.126.190 -
Added lines 3-11:
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C10 | Lập trình hướng đối tượng là gì]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C100 | Lập trình tuyến tính]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C101 | Lập trình cấu trúc]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C102 | Sự trừu tượng hóa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C103 | Lập trình hướng đối]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C11 | Các khái niệm]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C110 | Sự đóng gói]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C111 | Tính kế thừa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C112 | Tính đa hình]]
September 10, 2005, at 01:06 AM by 220.231.126.190 -
Deleted lines 2-10:
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C10 | Lập trình hướng đối tượng là gì]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C100 | Lập trình tuyến tính]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C101 | Lập trình cấu trúc]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C102 | Sự trừu tượng hóa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C103 | Lập trình hướng đối]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C11 | Các khái niệm]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C110 | Sự đóng gói]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C111 | Tính kế thừa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C112 | Tính đa hình]]
September 10, 2005, at 01:05 AM by 220.231.126.190 -
Added lines 1-20:
(:treemenu:)
*[[OOPC1 | Giới thiệu lập trình hướng đối tượng]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C10 | Lập trình hướng đối tượng là gì]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C100 | Lập trình tuyến tính]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C101 | Lập trình cấu trúc]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C102 | Sự trừu tượng hóa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C103 | Lập trình hướng đối]]
**[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C11 | Các khái niệm]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C110 | Sự đóng gói]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C111 | Tính kế thừa]]
***[[{{KnowledgeBase.OOPC1}} #C112 | Tính đa hình]]
*[[OOPC2 | Các mở rộng của C++]]
*[[OOPC3 | Lớp và Đối tượng]]
*[[OOPC4 | Đa năng hóa toán tử]]
*[[OOPC5 | Tính kế thừa]]
*[[OOPC6 | Tính đa hình]]
*[[OOPC7 | Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng]]
*[[OOPC8 | Các dạng Nhập / Xuất]]
*[[OOPC9 | Template và Exception]]
(:treemenuend:)

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL?

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

covat0.jpg: 200x125, 34k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vsg_01.jpg: 600x450, 55k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu4_0.jpg: 250x156, 46k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
kho82-s4.jpg: 800x500, 96k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower5.jpg: 300x250, 29k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
vanmieu3.jpg: 800x474, 134k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2005, at 01:55 AM