Trang chủ | Email | W2G.,JSC | Liên hệ-Góp ý | SearchWiki:

W2G.,JSC

Quảng cáo

Project

Simulationvn

Tài liệu lập trình

3D Graphics - Đồ họa 3D

Xử lý ảnh

Sách điện tử

sửa SideBar

  * Open GL's Web Site?
  * Multi Gen?-Paradigm's Creator's Home page
  * Okino's Polytrans Model Translator
  * Right Hemispheres Deep Exploration Model Viewer/Render/Translater

Resources : up

  * Gordon Tomlinson's Open GL FAQ Part 1
  * Gordon Tomlinson's Open GL FAQ Part 2
  * Gordon Tomlinson's Creator FAQ Part 3
  * Gordon Tomlinson's Creator FAQ Part 4

Other FAQ's at 3dSeneGraph.com

  * Gordon Tomlinson's Creator FAQ's
  * Gordon Tomlinson's Vega FAQ's
  * Gordon Tomlinson's Vega Prime FAQ's
  * Gordon Tomlinson's Performer FAQ's
  * Gordon Tomlinson's Open Scene Graph FAQ's

Links : up

  * Open GL API Code Sample : 1

Resources : up

Models

  * Vega Town? database in Open Flight? format is included in the Vega Player? distribution
  * 

Textures

  * Vega Town? database in Open Flight? format is included in the Vega Player? distribution
  * 

Other Resources

  * Open GL's Web Site?
  * Multigen-Paradigm's Creator Document Center
  * Multigen-Paradigm's Open Flight Documents

OpenSceneGraph

Tài tiệu Open GL

Tài liệu OSG

Hình ảnh một số sản phẩm

th_vsg_11.jpg: 200x150, 30k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower0.jpg: 800x376, 109k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower7.jpg: 300x250, 25k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
nhandan1.jpg: 800x494, 93k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
controlTower2.jpg: 600x386, 48k (December 01, 2011, at 11:13 AM)
BigC-3.jpg: 800x500, 65k (December 01, 2011, at 11:13 AM)

sửa SideBar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 27, 2005, at 03:15 AM